Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - привітання директора
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

Віртуальна виставка
"Дистанційна освіта: передовий світовий досвід"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

       Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

        Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Далі...

       Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України  від 23.05.1991 № 1060-XII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

        Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями..

Далі...

       Модельний закон про дистанційне навчання в державах-учасницях СНД [Електронний ресурс] : Міжнародний документ ; Закон від 16.05.2011. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_o02?test=XNLMf5x.qwJgsCCwZiNV9GtBHI4tss80msh8Ie6

        Настоящий Закон устанавливает правовые основы для разработки и реализации общегосударственной политики в области дистанционного обучения и призван способствовать созданию в государствах-участниках СНГ национальных систем дистанционного обучения, соответствующих задачам формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств.

Далі...

       Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України 25. 04. 2013 № 466. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

       Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Положення поширюється на дистанційне навчання у: загальноосвітніх навчальних закладах; професійно-технічних навчальних закладах; вищих навчальних закладах; закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту.

Далі...

       Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України 30.10.2013 № 1518. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13?test=XX7MfyrCSgkysCCIZiNV9GtBHI4tss80msh8Ie6

       Цим нормативно-правовим актом визначено мінімальні вимоги до організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, програмного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, необхідні для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

.

Далі...

 

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ