Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - правила користування
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

Інституційний репозитарій МНАУ

Скачати Авторський договір

Авторський договір

про передачу прав на об’єкти авторського права,
що розміщуються в Інституційному репозитарію Миколаївського національного аграрного університету

м. Миколаїв                                                                             “____” ___________ 20__ р.

Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) та відповідно до закону України “Про авторське право і суміжні права” та з метою наповнення Інституційного репозитарію Миколаївського національного аграрного університету.
__________________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові Автора(ів) твору )
і Миколаївський національний аграрний університет (далі - МНАУ) в особі ректора Шебаніна В. С., який діє на підставі Статуту, іменовані далі СТОРОНАМИ, ___________________________________________________________________________________
уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ТВІР за цим Договором є: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(вид та назва ОАП)
1.2. Автор(и) надає(ють) невиключні права на розміщення ТВОРУ на безоплатній основі в Інституційному репозитарії;
1.3. Автор(и) гарантує(ють) наявність у нього(них) прав на твір, що передаються по цьому Договору.
2. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Права МНАУ
2.1.1. По цьому Договору МНАУ належать наступні права:
1) на використання ТВОРУ без отримання прибутку;
2) на відтворення ТВОРУ чи його частин в електронній формі;
3) на виготовлення електронних копій ТВОРУ для постійного архівного зберігання;
4) на включення ТВОРУ, як частини, до інституційного репозитарію МНАУ;
5) на надання електронних копій ТВОРУ у відкритому доступі в мережі Internet;
6) на подання ТВОРУ до загального відома громадськості таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
7) право на публічне використання твору та демонстрацію в інформаційних, рекламних та інших цілях;
8) на представлення твору за допомогою мережі Internet на будь-якій території, з якої може здійснюватися доступ до інституційного репозитарію через Internet.
2.2. Обов`язки МНАУ
2.2.1. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Автора(ів) відомостей до обнародування твору та вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб.
2.2.2. Здійснювати усі необхідні дії для юридичного захисту прав на ТВІР.
2.3. Права Автора(ів)
2.3.1. Особисті немайнові права, визначені ст. 423 та п. 1 ст. 429 ЦКУ, на такий ТВІР, в межах, визначених законодавством, за цим Договором належать Автору(ам)
2.3.2. Автор має право на забезпечення зі сторони Інституційного репозитарію для користувачів вільного чи авторизованого доступу до ТВОРУ.
2.4. Обов’язки Автора(ів)
2.4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ТВОРУ до публічного оприлюднення.
2.4.2 Автор гарантує, що на момент розміщення ТВОРУ в Інституційному репозитарії майнові права на ТВІР ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);
2.4.3 Автор гарантує, що майнові права на ТВІР ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
2.4.4 Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1.Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов’язання за цим Договором несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Спори, пов’язані з невиконанням Сторонами умов цього договору, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5.2. Умови Договору щодо майнових прав інтелектуальної власності зберігають чинність протягом всього строку чинності цих прав.
5.3. У випадку реорганізації МНАУ, його права та обов’язки переходять до його правонаступника.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6.2. Зміни та доповнення доцього Договору мають бути оформлені додатковим договором або протоколом до цього договору з обов’язковим його підписанням Сторонами цього договору.
6.3. Договір не може бути розірваний або змінений в односторонньому порядку.
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Миколаївський національний аграрний університет

 

 

 

 

Автор
ПІБ_______________________________________
Паспортні дані
Серія _________ № _________________________
Виданий ___________________________________
Адреса ____________________________________
__________________________________________

Дата ________                             Підпис

Ректор_____________ Шебанін В.С.
М.П.

Автор
ПІБ_______________________________________
Паспортні дані
Серія _________ № _________________________
Виданий ___________________________________
Адреса ____________________________________
___________________________________________

Дата ________                             Підпис

                                                                                                                                                                                     

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ