головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг бібліотекою
Миколаївського національного аграрного університету

 

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека університету у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабміну України, Статутом Університету, рішеннями вченої ради Університету, наказами ректора, а також іншими чинними нормативно-правовими актами з питань бібліотечної справи.
1.2. Положення про надання платних послуг бібліотеки МНАУ (далі - Положення) діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів.
1.3. Платні послуги надаються бібліотекою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», наказу Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 21.12.99 р. № 732/306/152 «Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв», Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Переліку платних послуг, які надаються Миколаївським національним аграрним університетом.
1.4. Платні бібліотечні послуги введені з метою розширення переліку послуг Бібліотеки, найбільш повного задоволення попиту читачів на інформаційно-бібліографічну продукцію, підвищення комфортності бібліотечного обслуговування, посилення ефективності використання матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів, соціально-творчого розвитку Бібліотеки, додаткового фінансування діяльності Бібліотеки.
1.5. Усі платні послуги надаються працівниками бібліотеки протягом робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу і наукової організації праці.
1.5. Бібліотека надає платні послуги згідно з переліком, наведеним у Додатку № 2.
1.6. Бібліотека має затверджені в установленому порядку:
Положення про надання платних послуг науковою бібліотекою Миколаївського НАУ (дане Положення);
Типова форма заяви на надання платної послуги (додаток № 1).
Перелік та вартість платних послуг наукової бібліотеки Миколаївського НАУ (додаток № 2).
Типова форма угоди на бібліотечно-інформаційне обслуговування з надання платних послуг (для сторонніх фізичних та юридичних осіб) (додаток № 3).
1.7. Для здобувачів вищої освіти, аспірантів, науково-педагогічних працівників Університету плата встановлюється за додаткові бібліотечно-бібліографічні послуги, які не передбачені Правилами користування бібліотекою в якості безкоштовних.
1.8. Платні послуги надаються стороннім користувачам відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 27 серпня 2010 р. № 796. Користувачами платних послуг можуть бути як колективні (юридичні особи) так й індивідуальні (фізичні особи) замовники.
1.9. Оплата послуг здійснюється по безготівковому розрахунку.
Вартість послуг встановлюється згідно калькуляції складеної планово-фінансовим відділом університету по кожній послузі окремо. Прейскурант цін на послуги затверджується наказом ректора Миколаївського національного аграрного університету. Ціни можуть бути змінені в установленому порядку згідно із змінами на витрати по їх наданню.
2. Організація роботи з надання платних послуг
2.1. Організація роботи з надання платних послуг полягає в:
- розробці та виготовленні облікової документації, необхідної при оформленні платежів за платні послуги разом зі службами планово-фінансового відділу і бухгалтерії університету (додатки 1, 2, 3);
- наданні платних послуг працівниками бібліотеки згідно із затвердженим переліком та цінами;
- відповідальності працівників бібліотеки за надання платних послуг і якість наданої послуги;
- забезпеченні систематичного обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю виконання й станом обліково-звітної документації.
2.2. Перелік та вартість додаткових платних послуг встановлюється окремим документом, який затверджується у встановленому порядку і може доповнюватись та змінюватись шляхом перезатвердження.
2.3. Вартість послуг розраховується планово-фінансовим відділом відповідно до існуючих тарифів та затверджується рішенням Вченої ради.
2.4. Користувач-замовник проводить попередній грошовий розрахунок із бібліотекою шляхом внесення коштів до банку на рахунок платних послуг університету. Оплата здійснюється згідно з Переліком та вартістю платних послуг наукової бібліотеки Миколаївського НАУ (додаток 2).
2.5. Бібліотека веде облік наданих послуг на певну суму, внесену користувачем до банку на рахунок платних послуг університету: відповідальні особи фіксують отримані користувачем бібліотеки послуги в «Журналі обліку наданих послуг» (додаток 4).
2.6. Директор бібліотеки призначає відповідальних працівників, які ознайомлюються з даним Положенням під підпис, проводять роботу і несуть повну відповідальність за стан і якість надання послуг.
2.7. Контроль за наданням послуг та обліково-фінансовою дисципліною здійснює директор бібліотеки та заступник директора бібліотеки.
3. Основні права і обов`язки
Бібліотека має право:
3.1. Використовувати для надання додаткових платних послуг фонди бібліотеки, як на паперових так і на електронних носіях, довідково-інформаційний апарат, технічні засоби, програмні продукти, засоби зв'язку, матеріали інтелектуальної діяльності працівників бібліотеки.
2.2. Використовувати кошти, отримані за надання додаткових послуг на поповнення бібліотечного фонду, придбання витратних матеріалів, проведення ремонту технічних засобів, придбання технічних засобів, програмних продуктів, баз даних, відрядження, видавничу діяльність.
3.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.
3.2. Визначати можливість і доцільність надання послуги.
3.3 Проводити роз’яснювальну роботу щодо платних послуг, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.
3.4. Позбавляти користувача права користуватися платними послугами за порушення правил користування бібліотекою.
3.5. Вносити свої пропозиції щодо зміни цін на платні послуги.
Бібліотека зобов’язана:
3.6. Чітко дотримуватись виконання «Положення про надання платних послуг бібліотекою Миколаївського НАУ», Переліку та вартості платних послуг бібліотеки Миколаївського НАУ (додаток 2), виконувати договірні зобов’язання.
3.7. Забезпечувати якісне та оперативне надання платних послуг користувачам-замовникам.
3.8. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.
4. Порядок визначення вартості платних послуг
4.1. Розміром оплати за той чи інший вид послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги.
До складу витрат належать:
- витрати на оплату праці;
- внески на соціальне страхування, державне пенсійне страхування, ПДВ;
- матеріальні витрати (придбання сировини, матеріалів, енергії, інструментів;
- на проведення поточного ремонту, господарські та канцелярські витрати тощо);
- амортизація основних фондів, що використовуються для надання послуг.

5. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг
5.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які пропонує бібліотека.
5.2. Здійснювати оформлення відповідних документів про надані бібліотекою платні послуги.
5.3. Складати і подавати у встановленому порядку звіти про надані платні послуги, нести повну відповідальність за дотримання фінансової дисципліни.
5.4. Забезпечувати високу якість надання платних послуг.
6. Відповідальність за роботу з надання платних послуг
6.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором бібліотеки.
6.2. Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе  завідувач відділу (сектора), на який безпосередньо покладено виконання даних послуг:
6.3. Адміністративний контроль за наданням  платних послуг користувачам несе заступник директора бібліотеки.
6.4. Директор бібліотеки несе повну відповідальність за стан роботи з організації та надання платних послуг, відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює рух надходження витратних матеріалів і їх розподіл, забезпечує складання встановленої звітності.
6.5. Директор бібліотеки під підпис ознайомлює персонал бібліотеки з даним положенням, та несе за це відповідальність.
6.6. Порушення норм даного положення тягне за собою дисциплінарну відповідальність.
7. Прикінцеві положення
7.1. Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора або наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету. У такому ж порядку Положення скасовується.

 

Погоджено:

Перший проректор                                                    Д.В. Бабенко
Провідний юрисконсульт                                          В.Д. Соколік
Головний бухгалтер                                                   К.І. Алєксєєва
Начальник ПФВ                                                         С.Є. Бєлова
Директор бібліотеки                                                 О.Г. Пустова

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ