головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Дистанційна освіта: передовий світовий досвід"

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

       Агейчева Г. Специфіка і можливості дистанційної освіти Швеції [Електронний ресурс] / Г. Агейчева // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2012. - Ч. 1. - С. 8-12. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2012_1_3.pdf

         Статтю присвячено проблемі розвитку дистанційної освіти у Швеції. Актуальність роботи зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає сучасній молоді електронне навчання. Досліджено теоретичні й практичні питання впровадження дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції. Розглянуто існуючі моделі організації дистанційного навчання та їх варіанти у Швеції. Подано основні компоненти організації дистанційної освіти. Наведено особливості розвитку дистанційного навчання Швеції.

Далі...

 

       Адамова І. З. Дистанційна освіта: стан та проблеми [Електронний ресурс] / І. З. Адамова, Д. В. Кучерява // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 361-364. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2013_1_63.pdf

        

 

Далі...

        Алексеев А. Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : монография / А. Н. Алексеев. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 333 с.

        В монографии приведен краткий обзор современного состояния и тенденций развития дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины, дальнего и ближнего зарубежья. Рассмотрены некоторые педагогические и методические аспекты применения средств компьютерной техники при дистанционном обучении студентов инженерных специальностей. Особое внимание уделено проблемам повышения достоверности результатов компьютерного тестирования при контроле качества усвоения учебного материала. Даны рекомендации по применению современных программных средств для создания дистанционных курсов.

 

Далі...

        Анисимов A. M. Работа в системе дистанционного обучения Moodle / А. М. Анисимов. – 2-е изд. испр. и доп. – Х. : ХНАГХ, 2009. – 292 с.

        Данное пособие адресовано преподавателям, которые внедряют информационные технологии в учебный процесс, а в качестве инструмента используют систему дистанционного обучения (СДО) Moodle и студентам. Подробно описаны возможности системы, приводятся рекомендации как по созданию учебных курсов в целом, так и по работе со всеми стандартными и частью дополнительных активных элементов. Отличительная черта пособия – его практическая направленность. Пособие содержит большое количество советов по использованию средств обучения системы Moodle, которые иллюстрируются практическими примерами.

 

Далі...

        Березовский В. С. Создание электронных учебных ресурсов и онлайновое обучение [Електронний ресурс] / В. С. Березовский, И. В. Стеценко. – К. : Изд. группа BHV, 2013. – 176 с. – Режим доступа : //www.images.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/ru/education/resources/pdfs/create-e-learning-resources.pdf

         Изложены основные принципы разработки и создания учебного контента с помощью Adobe Captivate 6, а также организации и проведения дистанционного и онлайнового обучения с помощью Adobe Connect 9. Описаны основные функциональные возможности этих программных продуктов, даны рекомендации по их практическому использованию. Пособие будет полезно всем, кто стремится овладеть современными методами обучения.

 

Далі...

        Биков В. Ю. Технологія розробки дистанційного курсу [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков ; за ред. В. М. Кухаренко. - К. : Міленіум, 2008. - Режим доступу : //www.twirpx.com/file/299717/

       У навчальному посібнику розглянуті технології розробки дистанційного курсу, які напрацьовані співробітниками Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" з 2002 року. Описані складники розробки дистанційного курсу: проектування курсу, опрацювання інформаційних матеріалів та контроль у дистанційному навчанні. Наведено приклади проведення літніх шкіл, курсів підвищення кваліфікаціїї викладачів та роботи у проектах.

 

.

Далі...

        Васильченко Л. В. Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; інформаційний простір навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. В. Васильченко, В. Л. Шевченко. – ХFHRSD : Вид. група «Основа», 2009. — 208 с. – Режим доступу : //www.twirpx.com/file/907255/

        Автори науково-методичного посібника зосередили увагу на проблемних дидактичних питаннях розробки та впровадження комп’ютерних педагогічних технологій. Вагоме місце відводиться методам дидактичного проектування комп’ютерно орієнтованих програмно-педагогічних засобів. Результати науково-теоретичних і науково-експериментальних досліджень стали основою розробки навчально-методичного комплексу «Основи дидактичного проектування комп’ютерно орієнтованих навчальних комплексів».

.

Далі...

       Ворох А. О. Інноваційні стратегії дистанційної освіти: Coursera [Електронний ресурс] / А. О. Ворох, Є. В. Коваль // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 18 (1). - С. 6-15. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_18(1)__3.pdf

        У статті розглядається проблема організації безкоштовної он-лайн освіти в сучасному світовому освітньому просторі, яка починає складати конкуренцію традиційній академічній, завойовуючи мільйонні аудиторії студентів в усьому світі. Запровадження такої форми дистанційної освіти стало можливим завдяки розвитку Інтернет технологій та відповідності стилю життя сучасного студента. В рамках статті проводиться аналіз організації дистанційної освіти в українських вищих навчальних закладах, визначаються переваги та недоліки такої освіти, досліджуються особливості визнаного світового освітнього он-лайн ресурсу Coursera, де розкривається структура навчальних курсів, умови ефективного навчання, наводяться приклади складання інтелект-карт.

Далі...

        Дистанційне навчання: психологічні засади [Електронний ресурс] / М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак та ін. ; за ред. М. Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с. – Режим доступу : //enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3148/1/distan%20education.PDF

        У монографії викладено концепцію проектування ефективних розвивальних середовищ дистанційного навчання в умовах використання континууму сучасних телекомунікаційних технологій. Основна увага приділена концептуальним засадам та технології проектування дистанційного курсу навчання психологічних компетенцій життєвої успішності. Упровадження монографії сприятиме вдосконаленню системи дистанційного навчання в Україні, а також процесу оволодіння психологічними компетенціями успішності у дистанційному форматі, оновленню змісту психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

.

Далі...

        Дистанційна освіта у ВНЗ : бібліографічний покажчик / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова, О. О. Цокало. – Миколаїв : МНАУ, 2013. - 100 c.

    Бібліографічний покажчик «Дистанційна освіта у ВНЗ» присвячений проблемним аспектам розвитку дистанційної освіти у ВНЗ в Україні та світі. До складу покажчика увійшли відомості про навчальні посібники, монографії, статті з наукових періодичних видань, а також матеріали всесвітньої мережі Інтернет з питань впровадження та використання дистанційної освіти у ВНЗ.

 

Далі...

 

       Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. Г. Заскалєта ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 500 с. – Режим доступу : //dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/813

        У монографії висвітлюються тенденції професійної підготовки фахівців агарної галузі в країнах Європейського Союзу. Автором здійснено порівняльний аналіз тенденцій у професійній підготовці фахівців аграрної галузі в країнах ЄС, запропоновано перспективні напрями співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі; визначено шляхи модернізації національної системи професійної підготовки фахівців агарної галузі в Україні.

Далі...

       Колдовський М. В. Новаційні підходи в дистанційній освіті [Електронний ресурс] / М. В. Колдовський // Бізнес Інформ. - 2012. - № 7. - С. 208-209. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_7_58.pdf

        Дистанційне, як і електронне навчання вже давно перестало бути екзотичним варіантом донесення знань до цільового слухача. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій можна знайти достатньо можливостей для того, щоб отримати знання віддалено і за допомогою інформаційних технологій, проте з’являються нові можливості розвитку як електронної освіти в цілому, так і дистанційного навчання зокрема, і вони, на наш погляд, незаслужено ігноруються. До таких технологій слід віднести: передачу потокового контену з комп’ютера викладача в режимі реального часу, створення спільнот у соціальної мережах, або ж створення власної спеціалізованої соціальної мережі, можливість спілкування слухача з лектором як в режимі реального часу, так і офлайн режимі.

Далі...

        Комп'ютерні технології в освіті [Електронний ресурс] / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 239 с. – Режим доступу : iht.univ.kiev.ua/books-iht/comp-tech-osvita.pdf‎

        В посібнику, розглянуті і проаналізовані сучасні способи і засоби комп'ютерних технологій в освіті, що дають можливість кардинально підвищити ефективність роботи як викладача, так і студента. Посібник містить значну кількість прикладів електронних навчальних матеріалів, створених в різних програмних середовищах. Значну увагу приділено розгляду систем управління навчанням, складанню тестових завдань, надійності та оптимізації тестів для комп'ютерного тестування знань.

 

Далі...

       Нєлєпова А. В. Стан розвитку дистанційного навчання в розрізі вищих аграрних навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. В. Нєлєпова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол. : Д. О. Мельничук. – К., 2011. – Вип. 159. – С. 119-126. – Режим доступу : //dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/177

        Розглянуто стан розвитку дистанційної освіти, здійснено аналітичний огляд використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих аграрних закладах України.

Далі...

        Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання [Електронний ресурс] / за ред. О. О Андрєєва, В. М. Кухаренка. – Харків : Міськдрук, 2013. – 212 с. – Режим доступу : //litos.khadi.kharkov.ua/images/konf2013/book-pedagogy-2012.pdf

        У монографії розкриті педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання, обґрунтовується поява нової педагогічної науки – електронна педагогіка, адекватної інформаційному суспільству. Досліджуються теоретичні положення педагогічної культури викладача, психолого-педагогічні та акмеологічні підходи в дистанційному навчанні, розроблені науково-практичні рекомендації щодо застосування сучасних ІТ-технологій в освіті.

.

.

Далі...

        Полотай О. І. Визначення ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. І. Полотай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2013. - № 7. - С. 119-124. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Vldubzh_2013_7_19.pdf

        Запропоновано методику розрахунку ефективності освітнього проекту, яка базується на даних про комунікацію та виконання проектних дій учасниками проекту у вищих навчальних закладах. Описано технологію розрахунку індексу взаємодії учасників освітнього проекту в процесі навчання у дистанційному курсі, який дає змогу визначити ефективність запровадження та реалізації проекту у вищих навчальних закладах. Показано процес оцінювання ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах засобами агенто-орієнтованого моделювання.

Далі...

        Рулиене Л. Н. Дистанционное обучение: сущность, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] / Л. Н. Рулиене. – Улан-Удэ : Бурятский госуниверсит, 2010. – 272 с. – Режим доступа : //www.fileswat.com/file/SD581J9W4J1W057E9IHRMI221AF1BTI6GG42A0zI/

        В монографии рассматриваются сущность, принципы, методы и формы, модели, системы, средства и технологии дистанционного обучения. Современное состояние и проблемы данной формы обучения раскрываются на примере системы дистанционного обучения в БГУ, опыта e-Learning в Рурском университете г. Бохум. В работе сформулированы принципы гуманитарных технологий и их реализация в дистанционном обучении.

.

Далі...

 

        Стефаненко П. В. Дистанционная система обучения в высшей школе [Электронный ресурс] / П. В. Стефаненко. – К. : Академия педагогических наук Украины, 2012. – 396 с. – Режим доступа : //www.fileswat.com/file/SD581J9W4J1W0LZE481AS45PMP6F8XGF64PADMz2/

 

 

Далі...

       Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle : Перша всеукраїнська науково-практична конференція [Електронний ресурс] / Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, 30-31 травня 2013 р. – Режим доступу : //2013.moodlemoot.in.ua/

         Напрями роботи і секції конференції: досвід упровадження й використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу; розвиток системи Moodle; створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами; організаційно-педагогічні та методичні проблеми використання платформи Moodle.

.

Далі...

       Філіпова Л. Я. Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект [Електронний ресурс] / Л. Я. Філіпова, О. О. Олійник // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 40. - С. 86-96. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2013_40_15.pdf

        Розглядаються зарубіжні концепції та моделі дистанційного навчання. Характеризуються педагогічні й інформаційні технології (Інтернет-технології), що використовуються в навчальному процесі дистанційної освіти. Аналізуються різновиди комунікацій, які є ключовими в системі дистанційної освіти.

Далі...

       Шпагіна О. В. Обгрунтування етапів розвитку дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Шпагіна // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 181-186. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/pptp_2013_3_21.pdf

        У статті розглянуто три етапи (покоління) розвитку дистанційної освіти: кореспондентське навчання, навчання із застосуванням мультимедійних засобів та навчання, яке повністю ґрунтується на використанні Інтернет ресурсів. Детально розглянуто особливості кожного з поколінь, описано переходи між зазначеними етапами розвитку, а також університети та діячі, які приймали участь у розробці, вдосконаленні та поширенні дистанційного навчання. Автором описано передумови, які вплинули на ідею створення навчання на відстані, а також перші спроби організувати навчальний процес. Особливу увагу приділено подіям та заходам, які виявились вирішальними в історії дистанційного навчання. У статті описано настрої суспільства та ідеї, які панували у часи певного етапу, а також наведено критику на певні рішення вчених та політиків часу, який вивчається.

Далі...

        ELearning Server. Рекомендації тьюторам [Електронний ресурс] / уклад. М. П. Боцула, Д. Л. Кречман, І. В. Плахотник - Вінниця: ВНТУ, 2006. — 133 с. – Режим доступу : //www.twirpx.com/file/1393311/

        В посібнику розглянуто функціональні можливості середовища дистанційного навчання eLearning Server у контексті його використання викладачем для реалізації дистанційної форми навчання в технічному ВНЗ. Наведено рекомендації з ефективного викорис-тання можливостей системи. Основну увагу приділено послідовності дій викладача. Запропоновано шляхи реалізації дистанцій-них занять різного типу, надано відповідні інструкції і приклади.  Книга розрахована на педагогічних працівників навчальних закладів..

.

Далі...

 

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ