головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Водні ресурси планети - джерело життя"

ВЗДОВЖ РІДНИХ БЕРЕГІВ

(водні ресурси Миколаївщини)

        Альохіна Т. М. Сучасний еколого-геохімічний стан р. Інгул [Електронний ресурс] / Т. М. Альохіна. // Питання біоіндикації та екології. - 2013. - Вип. 18, № 1. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/pbte_2013_18_1_23.pdf

        Споживницьке ставлення до водних ресурсів в індустріальну добу не може не відзначитись на їх стані. Активний розвиток сільського господарства на півдні України у 70-90 рр. ХХ сторіччя позначився чисельним створенням зрошувальних каналів, водосховищ, спрямленням русел, розоренням заплав та іншими проявами антропогенної діяльності. Але тривалий кризовий період в економіці країни, який призвів до занепаду зрошувального землеробства, сприяв частковому відновленню річкових екосистем. У зв’язку з цим актуальності набувають дослідження характеру змін та їх проявів, що відбуваються у водоймах та водотоках у сучасний період.

 

Далі...

        Горбачова Л. О. Строки та тривалість періодів і сезонів водогосподарського року в басейні річки Південний Буг [Електронний ресурс] / Л. О. Горбачова, О. С. Васильєва // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. - 2013. - Вип. 265. - С. 39-45. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Npundgi_2013_265_9.pdf

        Проаналізовано однорідність та стаціонарність середньомісячних витрат води в басейні р. Південний Буг за гідролого-генетичними методами. Розроблено три схеми поділу водогосподарського року на періоди і сезони для різних частин басейну річки, виконано його районування за типами внутрішньорічного розподілу стоку.

 

Далі...

 

        Колодеєв Є. І. Оцінка якості води верхньої частини басейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками [Електронний ресурс] / Є. І. Колодеєв, М. В. Захарова // Український гідрометеорологічний журнал. - 2011. - № 9. - С. 151-157. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Uggj_2011_9_20.pdf

        В статті для характеристики гідроекологічного стану річкових вод верхньої частини басейну Південного Бугу використовується гідрохімічний індекс забруднення, для аналізу впливу водності на якість річкових вод – метод інтегральних різницевих кривих.

 

Далі...

 

        Лобода Н. С. Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр. [Електронний ресурс] / Н. С. Лобода, В. П. Романенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2010. - Т. 18. - С. 160-166. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/glghge_2010_18_22.pdf

        Метою роботи є оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на основі факторного аналізу та визначення її якості у створі р. Південний Буг – с. Олександрівка.

 

Далі...

 

        Лобода Н. С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками [Електронний ресурс] / Н. С. Лобода, Я. С. Яров, К. І. Роша // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2010. - Т. 4. - С. 83-92. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/glghge_2010_4_12.pdf

        Проведена оцінка якосmі води за довжиною річки Інгул за різними показниками, які грунmуюmься на даних спосmережень (1974-2007 рр.). Всmановлена повmорюванісmь класів забруднення mа головні забруднюючи речовини. .

 

Далі...

 

        Магась Н. І. Оцінка потужності водоохоронних заходів у басейні річки Південний Буг на прикладі Миколаївського району Миколаївської області [Електронний ресурс] / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування . - 2013. - № 2. - С. 110-116. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnuk_2013_2_21.pdf

        Визначено надходження біогенних елементів у воду з водозбірної площі річки, поглинання їх природними фільтрами та залишкове біогенне навантаження. Проведено оцінку потужності водоохоронних заходів у басейні р. Південний Буг на території Миколаївського району Миколаївської області.

 

Далі...

        Магась Н. І. Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг [Електронний ресурс] / Н. І. Магась, А. Г. Трохименко // Екологічна безпека. - 2013. - Вип. 2. - С. 48-52. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/ekbez_2013_2_12.pdf

        Проведено оцінку антропогенного навантаження на басейн р. Південний Буг у межах Миколаївської області. За сукупністю всіх критеріїв встановлено екологічний стан басейну р. Південний Буг та основних її приток, визначено ділянки басейну Південного Бугу з найбільшим антропогенним навантаженням, що потребують першочергових невідкладних заходів щодо стабілізації екологічного стану. Відзначено, що найгірший стан спостерігається у підсистемах "Використання земельних ресурсів" та "Якість вод". Встановлено, що основними проблемами для маловодної Миколаївської області є забруднення поверхневих вод через скид неочищених і недостатньо очищених стічних вод, а також відсутність водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг водних об'єктів.

Далі...

        Манукало В. О. Мережа гідрологічних спостережень у басейні річки Південний Буг: історія розвитку, сучасний стан та можливості [Електронний ресурс] / В. О. Манукало // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. - 2012. - Вип. 263. - С. 165-181. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Npundgi_2012_263_13.pdf

        Розглянуто історію розвитку мережі гідрологічних спостережень в басейні р. Південний Буг; зроблено оцінку достатності щільності сучасної мережі спостережень для вирішення наукових і практичних завдань; підкреслено важливість урахування економічного/соціального значення гідрологічної інформації під час проектування/побудови мереж гідрологічних спостережень.

.

Далі...

        Хаєцький Г. С. Екологічні проблеми використання природних ресурсів річки Південний Буг [Електронний ресурс] / Г. С. Хаєцький // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Географія. - 2009. - Вип. 19. - С. 118-125. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_geogr_2009_19_20.pdf

        Внаслідок інтенсивного зростання антропогенного впливу на р. Південний Буг, активного господарського використання ресурсів річки, різко погіршився її екологічний стан, значно знизилась якість води, збільшився вміст канцерогенів, нітратів, радіонуклідів, твердих відходів, відбувається поступове знищення водної екосистеми, порушення взаємозв’язків між її компонентами.

.

Далі...

        Хохлов В. М. Про зв’язок середнього річного стоку р. Південний Буг з посухами в період 1951-2010 рр. [Електронний ресурс] / В. М. Хохлов, Н. С. Єрмоленко // Вісник Одеського державного екологічного університету. - 2013. - Вип. 16. - С. 51-59. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/Vodeu_2013_16_10.pdf

        Вивчається просторово-часовий розподіл характеристик посух з масштабами часу 12, 24 місяці протягом 1951–1980 та 1981–2010 рр. для території України. Визначено, що найбільша кількість тривалих та суворих посух спостерігалась в період глобального потепління. Встановлений тісний взаємозв’язок між часовою мінливістю посух та середнім річним стоком р. Південний Буг на протязі 1951–2010 рр.

.

Далі...

        Ящолт А. Р. Розробка нового екологічного паспорта ставків на основі даних басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг [Електронний ресурс] / А. Р. Ящолт, Л. Ю. Главацька, О. В. Піта // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - Вип. 3. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/j-pdf/VNTUV_2013_3_8.pdf

        У статті розглянуто актуальне завдання створення екологічного паспорта ставків. Запропоновано UML-модель екологічного паспорта ставків, що дозволяє згрупувати та об’єднати всі необхідні дані в одному документі для розв’язання різноманітних екологічних та гідрологічних задач. Застосування моделі паспорту зменшить витрати та полегшить аналіз стану ставків.

.

Далі...

 

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ