головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції"

ІННОВАЦІЇ У ПЕРЕРОБНИХ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ

        Бабенко В. О. Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК [Електронний ресурс] / В. О. Бабенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 130-133. - Режим доступу : //cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ekonomiko-matematicheskogo-modelirovaniya-v-upravlenii-innovatsionnymi-protsessami-pererabatyvayuschih-predpriyatiy

        На підставі виконаного аналізу визначено тенденції розвитку вітчизняного аграрного виробництва. Досліджено особливості функціонування переробних підприємств АПК України, які відрізняються багатопараметричністю і складністю інноваційних процесів; наявністю альтернатив між продуктивністю обладнання, з одного боку, вибором інноваційних технологій для виробництва продукції та втратами сільськогосподарської сировини, з іншого; специфікою вихідної сировини, що є здебільшого швидкопсувною сільськогосподарською продукцією або харчовими продуктами з обмеженим терміном споживання; значними змінами за кількістю і якістю вихідної сировини, яка може характеризуватися нестабільністю поставок через сезонність, погодно-кліматичні умови, урожайність й інші фактори. Визначено систему концептуальних положень моделювання управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК, яка забезпечує гнучкість системи управління інноваційною діяльністю та дозволяє: врахувати фактор невизначеності у вигляді різного роду ризиків, які виникають у процесі реалізації моделювання; обрати критерії оцінки оптимізації управління; дослідити ефективність і пріоритетність запланованих інноваційних процесів.

Далі...

 

        Васильченко К. Г. Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості України [Електронний ресурс] / К.Г. Васильченко // Стратегія економічного розвитку України. - 2013. - № 33. - С. 166-173. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2013_33_27

        У статті розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності харчової промисловості України, проаналізовано ключові проблеми та здійснено оцінку основних її економічних показників, на підставі яких сформульовані перспективи розвитку вітчизняного харчового виробництва.

 

Далі...

        Долозіна І. Л. Інноваційний розвиток як основна рушійна сила трансформа-ційних процесів в переробних галузях харчової промисловості [Електронний ресурс] / І. Л. Долозіна // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 233-236. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_51

        Характерною ознакою сьогодення є перехід підприємств переробної галузі харчової промисловості до ринкових форм господарювання. За таких обставин у підприємств виникає потреба в підвищенні ефективності функціонування на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу через активізацію інноваційних процесів. Зміст і характер зрушень, які відбулися в переробній галузі харчової промисловості в останнє десятиліття, стосуються лише загальних організаційних перетворень, а основні зміни, які б могли забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємств цієї галузі, потребують активізації інноваційних процесів, спрямованих на інноваційний розвиток підприємств і усієї галузі в цілому.

Далі...

        Економічні проблеми інноваційних технологій переробки насіння соняшника [Електронний ресурс] / В. С. Каретнікова, Г. І. Сокол, Л. І. Перевалов, С. О. Тесленко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67. - С. 131-135. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_23

        Наводяться дослідження та аналіз пріоритетних напрямів розробки та впровадження інноваційних проектів олієжирових виробництв. Проводиться розрахунок економічної доцільності використання методу обрушення насіння соняшника з використанням рідкого азоту, наводяться переваги цього методу у порівнянні з традиційним.

 

Далі...

 

        Золотых И. Б. Проблемы инновационного развития предприятий пищевой промышленности [Електронний ресурс] / И. Б. Золотых // Економіст. - 2012. - № 12. - С. 40. – Режим доступу : //dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/284

        Проаналізований стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Вивчена практика зарубіжних країн в інноваційній сфері і визначені основні напрями по освоєнню досягнень науки і техніки на підприємствах даної галузі.

 

Далі...

        Іванченков В. С. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. С. Іванченков // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 4. - С. 55-57. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_4_12

        В сучасних умовах неможливо забезпечити фінансове процвітання підприємств харчової та переробної галузі без розробки нових брендів, реорганізації менеджменту, розвитку інтелектуального потенціалу. Необхідно відзначити, що інновації в сучасній економіці можуть бути як продуктом діяльності спеціальних науково-дослідних інститутів, так і результатом інтелектуальної діяльності працівників підприємств та організацій різних форм власності, які проводять господарську діяльність з метою отримання прибутку.

Далі...

        Крисанов Д. Ф. Інноваційно-інвестиційне забезпечення та конкурентоспроможність переробно-харчового виробництва [Електронний ресурс] / Д. Ф. Крисанов // Продовольчі ресурси. Сер. : Економічні науки. - 2015. - № 4. - С. 38-48. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/precon_2015_4_8

        В статті проаналізовано динаміку та структуру інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості з 2007 р., а також розкрито ситуацію із забезпеченням їх інноваційними технологіями і виробами, нематеріальними інноваціями та інвестуванням. Оцінено результативність виконання завдань Концепції національної інноваційної системи щодо харчової промисловості, обґрунтовано пропозиції по активізації інноваційної діяльності в агропродовольчому комплексі України.

 

Далі...

        Рибалко С. В. Стан та напрями розвитку переробки продукції АПК на інноваційній основі в південному регіоні [Електронний ресурс] / С. В. Рибалко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(2). - С. 204-211. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_1(2)__37

        Проаналізовано сучасний стан переробки рослинницької і тваринницької продукції в південних областях України. Запропоновано відповідні пропозицій та рекомендацій для покращення ситуації в галузі, що позитивно впливатиме на підвищення економічної ефективності всього агропромислового виробництва регіону.

 

Далі...

        Флис І. М. Концептуальна модель ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів [Електронний ресурс] / І. М. Флис // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2014. - № 2. - С. 76-81. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2014_2_14

        В даному дослідженні представлено концептуальну модель ініціалізації інноваційних проектів (ІП) виробничо-переробних комплексів (ВПК), створюваних на базі існуючих чи новостворюваних аграрних підприємств. В моделі розглянуто послідовність процесів розвитку ініціалізації ІПВПК. Отримані результати дозволяють здійснити розробку методики моделювання процесів ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів та управління цими процесами.

 

Далі...

 

 

Повернутися на попередю сторінку...  

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ