головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РОСЛИННИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

        Артеменко О. О. Основні напрями реалізації інноваційних технологічних рішень в рослинництві [Електронний ресурс] / О. О. Артеменко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 1(1). - С. 18-24. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_1(1)__5

       У статті розглянуті питання впливу рівня ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Низький рівень концентрації капіталу в галузі може бути опосередкований також через ресурсне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Визначені розрахункові показники виробничої собівартості є інформаційною базою як для планування поточної діяльності підприємств, так і для прогнозування динаміки виробничих витрат в рослинництві в контексті зрушень в ресурсному забезпеченні агровиробництва. Зважаючи на все ще високу питому вагу товаровиробників, що належать до низького рівня ресурсного забезпечення, в їх загальній кількості, а також у контексті необхідності набуття відтворювальними процесами в агровиробництві розширеного характеру, ми маємо сприяти якомога швидшому скороченню кількості підприємств, що кваліфікуються як недостатньо забезпечені ресурсами виробництва.

Далі...

        Гунчак В. М. Біологічний захист рослин на шляху інновацій [Електронний ресурс] / В. М. Гунчак // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 9. - С. 27-28. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_9_12

        Обсяги світової торгівлі рослинами та продукцією рослинного походження постійно зростають. У зв’язку з цим створюється загроза проникнення з продукцією небезпечних карантинних організмів, які здатні негативно вплинути не лише на рослинні ресурси держави, але й завдати значних економічних збитків. Як в Україні, так і в інших країнах світу спостерігається погіршення екологічної ситуації, загострюються проблеми виробництва безпечних для здоров’я людей продуктів харчування. Кліматичні зміни вимагають більшої уваги вчених до екологізації та біологізації землеробства на принципах оптимальних агротехнологій.

 

Далі...

        Дашутіна Л. О. Нарощення обсягів виробництва продукції від застосування інноваційних технологій в галузі рослинництва [Електронний ресурс] / Л. О. Дашутіна, С. Ю. Лях // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 3. - С. 123-126. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_3_27

        У статті розкрито суть понять «інновації» та «інноваційна діяльність». Досліджено інструменти реалізації інноваційних заходів та проаналізовано ефективність їх застосування. Розглянуті сучасні умови застосування інновацій на прикладі конкретних підприємств, а також проаналізовані показники ефективності впровадження інновацій у рослинництво.

 

Далі...

 

        Дивнич О. Д. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування [Електронний ресурс] / О. Д. Дивнич, Л. М. Демиденко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 5. - С. 184-192. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_5_24

        У статті визначено інноваційну діяльність як складову виробничої системи підпри- ємства. Обґрунтовано особливості здійснення інноваційних процесів та запропоновано класифікацію інновацій за змістом діяльності у рослинництві. Опрацьовано підходи до визначення пріоритетних джерел фінансування інноваційної діяльності.

Далі...

        Інноваційний розвиток АПК України: проблеми та їх вирішення [Електронний ресурс] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 19–20 листоп. 2015 р. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015 . – 252 с. – Режим доступу : //www.znau.edu.ua/images/data2/naukovi_konferencii/materials/19_11_2015/Materialu_konferencii.pdf

        У збірнику розміщені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток АПК України: проблеми та їх вирішення». Висвітлено результати наукових досліджень та практичний досвід щодо вирішення актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу України. матеріали розміщенні у наступних розділах: землеробство та рослинництво, агроекологія та охорона навколишнього середовища та захист рослин.

Далі...

        Карпенко А. М. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва [Електронний ресурс] / А. М. Карпенко // Економіка та управління АПК. - 2012. - Вип. 9. - С. 16-20. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2012_9_6

        У статті досліджено теоретичні й практичні основи розвитку інноваційних процесів у рослинництві. Висвітлено основні напрями інноваційного розвитку та визначено фактори впливу на ефективність впровадження інноваційних технологій у галузі рослинництва.

 

 

Далі...

        Кучер Л. Ю Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 125-130. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_20

        Ефективна реалізація стратегії розвитку аграрного сектора економіки України неможлива без прискорення інноваційних процесів в аграрній сфері, які, як відомо, мають свою специфіку, оскільки вони відрізняються різноманіттям регіональних, галузевих, функціональних, технологічних й організаційних особливостей. Одним з ключових складників системи інноваційного забезпечення агропромислового виробництва є розробка та запровадження науково- методичних засад інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах.

Далі...

 

        Кушнірук В. С. Інновації у садівництві Миколаївської області [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2012. – Вип. 3 (67). – С. 54–59. – Режим доступу : //dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/849

        У статті обґрунтовано доцільність впровадження інновацій у виробничо-господарську діяльність садівницьких підприємств Миколаївської області.

 

Далі...

        Степований В. Сировинна і матеріально-технічна база для інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / В. Степований // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Агроінженерні дослідження. - 2013. - № 17. - С. 43-49. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_agr_2013_17_10

        Проаналізовано сировинну та матеріально-технічну базу Львівської області як головних чинників проектного середовища для реалізації інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо. На підставі результатів досліджень зроблено висновки про сприятливі умови для впровадження інноваційних проектів з комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в сучасних аграрних підприємствах та агрохолдингах.

 

Далі...

        Сучасна технологія вирощування суниці [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=kIjgEs45onc&list=PLOl07-AUaitXUoeLg5XhV6PKAvVwZDuQL&index=11

 

Далі...

        Тепличні господарства країн світу [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=TnPjAGF-stc&index=7&list=PLOl07-AUaitXUoeLg5XhV6PKAvVwZDuQL

 

Далі...

        Технологія і організація робіт з виробництва сої [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v= zbJX13t0nc4&list=PLOl07-AUaitXUoeLg5XhV6PKA vVwZDuQL&index=1

Далі...

        Технологія й організація робіт з виробництва соняшнику [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=KyTvMx1LGlw&index=3&list=PLOl07-AuaitXUoeLg5XhV 6PKAvVwZDuQL

Далі...

        Ширма В. В. Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва [Електронний ресурс] / В. В. Ширма // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 8. - С. 288-296. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_8_43

        В Україні наразі створені необхідні передумови для переведення економіки на інноваційну модель розвитку. Сільське господарство протягом останніх років досягло стабільної позитивної динаміки, неухильно нарощуючи валове виробництво сільськогосподарської продукції. У державі прийнято закони та нормативно-правові рішення, проведено державні заходи, спрямовані на впровадження інновацій у агропромисловому комплексі. Підвищення конкурентоспроможності продукції завдяки упровадженню інновацій стає одним із основних напрямів забезпечення ефективної господарської діяльності. Інноваційне спрямування управління, перехід на інноваційні моделі менеджменту наразі є важливою складовою забезпечення життєдіяльності підприємств аграрного сектора.

Далі...

        Ширма В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку рослинницької галузі сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ширма // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 3. - С. 235-239. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_52

        На тлі скрутного становища у сільському господарстві та його невикористаного ресурсного потенціалу, виникають питання подальшої стабілізації продовольчої безпеки. Низька віддача природно-ресурсного потенціалу, який використовується у сільському господарстві, пояснюється, насамперед, відсутністю ефективного власника, безгосподарним ставленням до землі, недосконалими технологіями виробництва, недотриманням науково обґрунтованих норм ведення землеробства, хибною практикою максимального залучення земель до виробництва монокультур, недостатнім внесенням мінеральних добрив, необґрунтованою ціновою політикою, відсутністю достатньої кількості сільськогосподарської техніки та її низькою якістю, невиконанням природоохоронних заходів. Створення всебічно розвинутого високоефективного сільського господарства вимагає відповідного рівня розвитку матеріально-технічної бази та використання наявних ресурсів, які є обов'язковими елементами будь-якого виробничого процесу.

Далі...

        Шкляров О. П. Селекція як різновид інноваційного процесу в АПК [Електронний ресурс] / О. П. Шкляров // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(2). - С. 300-308. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(2)__40

        У статті розглянута роль селекції в контексті продовольчої безпеки. Розкриті досягнення, проблеми і завдання селекції на сучасному рівні розвитку сільськогосподарського виробництва. Розглядається витратний механізм селекційного процесу, що відображає його економічну сутність.

Далі...

Наступна сторінка...

 

Повернутися на попередю сторінку...  

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ