головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції"

НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

        Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / В. Білінська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. – 2015. – Вип. 7 (172). – С. 74-80. – Режим доступу : //cyberleninka.ru/article/n/suchasni-innovatsiyni-tehnologiyi-v-silskomu-gospodarstvi-osnovna-harakteristika-ta-perspektivi-vprovadzhennya.pdf

        У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери. Запропоновано шляхи подолання кризового стану інноваційно-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, діяльність яких спрямована на динамічний розвиток сільського господарства України.

Далі...

        Васильєва Н. К. Регіональне впровадження інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств у галузі тваринництва [Електронний ресурс] / Н. К. Васильєва. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_19

        У статті проаналізовано рівень інноваційної модернізації галузі тваринництва України в регіональному розрізі. Розглянуто насиченість внутрішнього ринку м’ясом, молоком і яйцями. Встановлено існуючі експортні потужності регіональних виробників продукції тваринництва. Обґрунтовано перспективи впровадження інноваційної моделі розвитку вітчизняного тваринництва. Ключові слова: інноваційна модель розвитку, тваринництво у регіонах, насичення внутрішнього ринку, експортний потенціал.

 

Далі...

 

        Грицаєнко В. Генезис винахідництва конструкційно-технологічних рішень у тваринництві [Електронний ресурс] / В. Грицаєнко, Л. Грицаєнко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 11. - С. 33-35. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2013_11_14

        Розглянуто генезис винахідництва на прикладі механізації тваринництва. Поставлено завдання: велику кіль- кість фактів, явищ упакувати в загально зрозумілі конструкційно-технологічні рішення, закони або формули.

 

Далі...

        Дерев’янко Т. О. Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі [Електронний ресурс] / Т. О. Дерев’янко // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 114-119. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_12_20

        Стратегія – це процес визначення основних напрямів розвитку галузі на перспективу, що ґрунтується на якісно нових цілях і передбачає розробку комплексних заходів щодо їх досягнення, при цьому необхідно враховувати ступінь узгодженості між внутрішніми можливостями галузі та змінними умовами в зовнішньому середовищі. Стратегія розвитку тваринництва за допомогою інновацій є фактором якісного й ефективнішого використання ресурсів. Необхідність розробки стратегії розвитку галузі тваринництва зумовлена, зокрема, освоєнням нових напрямів діяльності галузі, пов’язаних із селекційними, техніко-технологічними та організаційними змінами в тваринництві, використанням інновацій на всіх етапах від виробництва до реалізації продукції й пошуком нових ринків її збуту. Тому інновації є основою стратегічного розвитку тваринництва для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.

Далі...

        Інноваційні наукові розробки ННЦ «ІЕКВМ» у системі забезпечення ветеринарного благополуччя м’ясного та молочного скотарства [Електронний ресурс] / О. М. Унковська, А. М. Швидченко, Ю. К. Дунаєв та ін. // Ветеринарна медицина. – 2013. – Вип. 97. – С. 566-567. – Режим доступу : //www.jvm.kharkov.ua/sbornik/97/10_233.pdf

        Інноваційний розвиток галузей агропромислового комплексу держави набуває дедалі більшого значення. Його актуальність зростає в умовах становлення ринкових відносин, які потребують затвердження інноваційних принципів. Головна мета цього процесу в наукових установах ветеринарного профілю – розширення інноваційних можливостей закладів, підвищення ефективності, інвестопривабливості та конкурентоспроможності наукових розробок.

Далі...

        Кандиба В. М. Актуальні інноваційні концепції перспективного розвитку науки про біологічно повноцінну годівлю високопродуктивних тварин в контексті творчого спадку академіка Г. О. Богданова [Електронний ресурс] / В. М. Кандиба, І. І. Ібатуллін, В. І. Костенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2015. - Вип. 205. - С. 12-22. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tevppt_2015_205_3

        Представлено концептуальні положення пріоритетних напрямів перспективного розвитку української науки про годівлю високопродуктивних тварин на фермах і комплексах нового покоління, розроблених академіком Г. О. Богдановим у творчому єднанні з ученими його наукової школи.

Далі...

 

        Маменко О. М. Інноваційні технології розвитку тваринництва [Електронний ресурс] / О. М. Маменко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - 2014. - Вип. 16. - С. 305-313. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vcnzapv_2014_16_39

        Розглянуто питання інноваційно-технологічного забезпечення розвитку тваринницт- ва, схематично відображено середовище для сприйняття інновацій, наведено фактори, що стримують розвиток та сучасні наукові підходи до прогресу тваринництва.

 

Далі...

        Олійник С. О. Визначення оптимальних кліматичних параметрів для інноваційної системи вирощування тварин у центральному регіоні України [Електронний ресурс] / С. О. Олійник // Науковий вісник "Асканія-Нова". - 2011. - Вип. 4. - С. 114-121. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2011_4_19

        Глобальні кліматичні зміни, що відбуваються у центральному регіоні України, обумовлюють уточнення технологічних систем пасовищного утримання тварин. При вирощуванні молодняку за маловитратною технологією найбільш ефективним є використання бугайців осіннього сезону народження, за валовим приростом живої маси вони на 17,5 – 40,8 кг були важчими, ніж їх аналоги інших груп (Р < 0,05).

 

Далі...

        Соляник В. В. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства [Електронний ресурс] / В. В. Соляник, С. В. Соляник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. - Вип. 2 (84), Т. 2. – С. 181-186. – Режим доступу : //dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1747

        ФАО виступила за відмову від інтенсивного шляху розвитку в аграрному секторі і закликала до переходу до його сталому розвитку за допомогою більш раціонального використання природних ресурсів, зокрема, води, енергії та земельних ресурсів. При виробництві тваринницької продукції збільшилися зоотехнічні ризики при розведенні, годівлі та утриманні поголів'я. Для виробництва екологічно чистих продуктів харчування доцільно переходити на видовідповідні технології.

Далі...

        Топіха В. С. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной" [Електронний ресурс] / В. С. Топіха, А. А. Волков // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2015. - Вип. 1. - С. 158-165. - Режим доступу : //visnyk.mnau.edu.ua/n82v1r2015topiha/

        Представлено результати роботи зі свинями породи дюрок та передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» (ДУСС) в умовах ПрАТ «Плем-завод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування свиней вищезгаданого типу. За комплексом ознак стадо свиней розподіляється наступним чином: до класу еліта-рекорд відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта – 16 і 68%, відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток і кнурів стада відповідає тільки класу еліта-рекорд та еліта. Відзначено, що свині нового внутрішньопорідного типу української селекції проявляють високу ефективність при схрещуванні як при використанні батьківської, так і материнської форми. Встановлено, що в ПрАТ «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Далі...

        Червінський Л. С. Метод багатокритеріальної оптимізації технологічного процесу виробництва продукції тваринництва [Електронний ресурс] / Л. С. Червінський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. - 2013. - Вип. 1. - С. 55-62. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/vuvmaao_2013_1_8

        Запропоновано алгоритм визначення параметрів, що впливають на технологічний процес та розроблено метод багатокритеріальної оптимізації процесу виробництва продукції тваринництва на основі диференційних перетворень Пухова. Особливістю алгоритму є те, що він дозволяє враховувати одночасно як технологічні так електротехнічні фактори. Представлення часткових критеріїв системного значення єдиним критерієм суттєво скорочує пошук оптимуму.

 

Далі...

Наступна сторінка...

 

Повернутися на попередю сторінку...  

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ